Szukaj
Menu Menu
Koszyk
0
Koszyk

Polityka prywatności-RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO-RODO.
www.e-elab.com

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.e-elab.com prowadzony jest przez prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "ELAB" Krawiectwo-Hafciarstwo ELZBIETA BEREZOWSKA z siedzibą w Malczycach pod adresem: ul.Działkowa 8 ,55-520 Malczyce wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8981278956 , REGON 367427926 - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego www.e-elab.com

4.Administrator przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu www.e-elab.com.w przypadku:
a) składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży),
b) zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5. Rodzaj przetwarzania danych osobowych. W przypadku:
a) Zamówienia Klient podaje:
- Imię i nazwisko,
- nazwa firmy (jeżeli dotyczy),
- adres zamieszkania,
- adresy dostawy,
- numer NIP (jeżeli dotyczy),
- adres e-mail,
- numer telefonu,
- historia transakcji,
- nazwa banku i numer rachunku bankowego, z którego dokonano płatności,
- podpis
b) Newslettera Klient podaje:
-  Imię i nazwisko,
-  adres e-mail.

6. Dane osobowe przekazane w związku z realizacją zamówienia podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Kupującego.

7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 8. Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług ( banki,kurierzy ), z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu.Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Podstawy prawne żądania Klienta Sklepu:
a) Dostęp do danych – art. 15 RODO
b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
f) Sprzeciw – art. 21 RODO
g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

11. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 10, można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: sklep@e-elab.com.

12. W sytuacji wystąpienia przez klienta Sklepu z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

13. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl